Algemene voorwaarden

The Big Lab Sportcentrum

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Big Lab Sportcentrum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum (hierna te noemen “het lid of “de leden”). The Big Lab Sportcentrum houdt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.Aan het gebruik van de extra faciliteiten, zoals douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nooit restitutie van abonnementsgelden plaats.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving gebeurt door online inschrijving aan de balie. Bij inschrijving dient als hierom gevraagd word een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs) te worden overhandigd. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld bij inschrijving.Het lid ontvangt, nadat het lidmaatschap definitief is, een ledenpas. Het lid ondertekend een verklaring, waarin hij akkoord gaat met de inschrijving, de automatische incasso voorwaarden en ontvangst van de ledenpas. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van The Big Lab Sportcentrum.Bij verlies of diefstal van de ledenpas kunt u tegen betaling van 10,- euro een vervangende pas krijgen.

Artikel 3 Lidmaatschap, betaling en beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de datum van online inschrijving. vermeld bij “ingangsdatum lidmaatschap” op het inschrijfformulier.De contributie wordt vooruit via SEPA automatische incasso geïnd. Deze automatische incasso vindt plaats rond de eerste van elke maand indien mogelijk en wordt geïnd door Directpay*. Voor automatische incasso betalingen geldt een contract voor onbepaalde tijd en mag alleen aan het einde van elke maand (met inachtneming van één maand opzegtermijn) worden opgezegd. Bij acties kunnen andere voorwaarden gelden. Wanneer u tijdens de maand lid wordt zal dit verrekend worden met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. Bij contante betalingen geldt telkens een contract van zes maanden het gehele bedrag voor die periode dient in één keer te worden voldaan. Het contract dient minimaal één maand voor ingang van een nieuwe periode van zes maanden te wroden opgezegd.Tussentijdse opzeggingen van het lidmaatschap is niet mogelijk.Losse lessen /proeflessen dienen vooraf in één keer contant of per pin te worden betaaldHet lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen.Opzeggen kan alleen aan het einde van elke maand met inachtneming van één kalendermaand per email (info@thebiglab.nl); de pas zal voor het einde van het contract ingeleverd moeten worden.Bij achterstallige betaling, waarbij het lid aangeeft al uitgeschreven te zijn, zal de bevestigingsemail getoond moeten worden. Bij gebreke hiervan zal het incassobureau de verdere afhandeling op zich nemen.The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt The Big Lab Sportcentrum zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren.Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 4 Openingstijden, lesrooster

The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.Op officiële en erkende feestdagen is The Big Lab Sportcentrum gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen met een aangepast programma aan te bieden

Artikel 5 Risico & aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij The Big Lab Sportcentrum is geheel voor eigen risico van het lid.The Big Lab Sportcentrum, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.The Big Lab Sportcentrum, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Big Lab Sportcentrum, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 6 Drank, etenswaren en roken

Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan.Het nuttigen van etenswaren in de sportruimte is niet toegestaan. Aan de bar/bij de receptie kan gegeten worden

Artikel 7 Regels sportzaal

Het is verboden met schoenen de zaal te betreden (alleen speciale boksschoenen zijn toegestaan)Attributen dienen op de juiste plek terug geplaatst te worden.

Artikel 8 Algemene voorwaarden / huisregels

Op deze algemene voorwaarden / huisregels en alle overeenkomsten door of met The Big Lab Sportcentrum aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en The Big Lab Sportcentrum zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar The Big Lab Sportcentrum is gevestigd. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van The Big Lab Sportcentrum te kennen en te accepteren.The Big Lab Sportcentrum is gerechtigd de algemene voorwaarden / huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden / huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. The Big Lab Sportcentrum stelt leden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden / huisregels.

*Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van DirectPay Services B.V.

Wij hebben de administratie en incasso van de kosten van uw abonnement uitbesteed aan Direct Pay Services B.V. te Barendrecht (DirectPay). Voor de kosten van uw abonnement ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van DirectPay.DirectPay mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de incasso van de vordering die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaffen wij informatie over u aan DirectPay. Deze informatie betreft gegevens die DirectPay nodig heeft voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van DirectPay mee in dat wij deze gegevens aan DirectPay verschaffen en dat zij en de met haar verbonden organisaties deze gegevens gebruiken voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Tevens kunnen deze gegevens door DirectPay worden gebruikt voor de beoordeling van het betalingsrisico en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door Direct Pay geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende incasso bij een volgende incasso – nadat de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden – minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre-notificatie aan u worden gestuurd, waarmee het te incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen worden doorgegeven. Indien u een zakelijke machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso niet laten storneren. Indien u een consumenten machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na incassodatum laten storneren. Indien een automatische incasso door Direct Pay om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan bent u een (contractuele) rente verschuldigd van 0,75% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is DirectPay wettelijk gerechtigd om vanwege betalingsverzuim (buiten-)gerechtelijke kosten van incasso in rekening te brengen.Eventuele vragen of opmerkingen die verband houden met de incasso dient u binnen veertien (14) dagen nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden aan DirectPay te richten.In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen tevoren contant afrekent. De administratie van DirectPay, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.