Algemene voorwaarden

The Big Lab Sportcentrum

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Big Lab Sportcentrum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum (hierna te noemen “het lid of “de leden”). The Big Lab Sportcentrum houdt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschaps-systeem of van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, zoals douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nooit restitutie van abonnementsgelden plaats.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving gebeurt door inschrijving aan de balie. Bij inschrijving dient als hierom gevraagd wordt een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs) te worden overhandigd. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld bij inschrijving. Het lid ontvangt, nadat het lidmaatschap definitief is, een ledenpas. Het lid ondertekent een formulier, waarin hij akkoord gaat met de inschrijving, de betaling van het lidmaatschapsgeld en ontvangst van de ledenpas. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van The Big Lab Sportcentrum. Bij verlies of diefstal van de ledenpas kunt u tegen betaling van 10,- euro een vervangende pas krijgen.

Artikel 3 Lidmaatschap, betaling en beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving, vermeld bij “ingangsdatum lidmaatschap". De contributie wordt door de organisatie dockdock geïnd en hiervoor zijn in Artikel 9 aanvullende betalingsvoorwaarden gesteld. Een Overeenkomst bij The Big Lab Sportcentrum wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden, vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan. Het lidmaatschap wordt na de contractsperiode voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzeggen dagelijks mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand . Bij acties kunnen andere voorwaarden gelden. Wanneer u tijdens de maand lid wordt zullen de resterende dagen pro rata in rekening worden gebracht  Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Losse lessen dienen vooraf in één keer contant of per pin te worden betaald. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen. Opzeggen kan alleen via email (info@thebiglab.nl) de pas zal voor het einde van het contract ingeleverd moeten worden. Betalingen blijven verschuldigd tot aan de einddatum, zoals getoond in de e-mail die de uitschrijving bevestigd. The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt The Big Lab Sportcentrum zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie. The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 4 Openingstijden, lesrooster

The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is The Big Lab Sportcentrum gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website. The Big Lab Sportcentrum behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen met een aangepast programma aan te bieden

Artikel 5 Risico & aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij The Big Lab Sportcentrum is geheel voor eigen risico van het lid. Het lid vrijwaart The Big Lab Sportcentrum, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen voor enig letselschade (materieel of immaterieel) als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. The Big Lab Sportcentrum, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Big Lab Sportcentrum, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 6 Drank, etenswaren en roken

Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan. Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan. Het nuttigen van etenswaren in de sportruimte is niet toegestaan. Aan de bar/bij de receptie kan gegeten worden

Artikel 7 Regels sportzaal

Het is verboden met schoenen de zaal te betreden (alleen speciale boksschoenen zijn toegestaan). Attributen dienen op de juiste plek terug geplaatst te worden.

Artikel 8 Algemene voorwaarden / huisregels

Op deze algemene voorwaarden / huisregels en alle overeenkomsten door of met The Big Lab Sportcentrum aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en The Big Lab Sportcentrum zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar The Big Lab Sportcentrum is gevestigd. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van The Big Lab Sportcentrum te kennen en te accepteren. The Big Lab Sportcentrum is gerechtigd de algemene voorwaarden / huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden / huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. The Big Lab Sportcentrum stelt leden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden / huisregels.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden van dockdock

Wij hebben de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, gevestigd op Blaak 16, 3011 TA in Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.

dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaffen wij de informatie die u bij de inschrijving heeft opgegeven aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.

De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 11: Tot slot

a.
Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van The Big Lab Sportcentrum te accepteren en hiernaar te handelen.

b.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van The Big Lab Sportcentrum zijn terug te vinden op www.thebiglab.nl en op te vragen bij de balie van The Big Lab Sportcentrum.
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen The Big Lab Sportcentrum en het Lid.